Hallo, ich bin Amina, schreib mir!

Hi, I‘m Jakob, drop me a line!

Salut, je suis Emanuel, je parle français, laissez moi un message!

Xin chào, tôi tên là Hiền, tôi biết nói tiếng Việt, hãy viết cho tôi.

Expose |